กองสนับสนุนการฝึก สำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก
(กสฝ.สกฝ.ยศ.ทบ.)

กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการทหารสุูงสุด        กองทัพเรือ    กองทัพอากาศ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

เว็บยอดนิยม...

เช็คเมล

จองตั๋วจองตั๋ว / / เดินทาง

เครือข่ายสังคม

ทีวีออนไลน์

ธนาคาร / Bangking ออนไลน์

 

กองสนับสนุนการฝึก สำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก
(กสฝ.สกฝ.ยศ.ทบ.)

ฟังวิทยุออนไลน์ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก (งดออกอากาศชั่วคราว)

หน่วยสามารถเข้ากลุ่มไลน์ คจตถ.M72 ด้วยการ สแกนคิวอาร์โค้ตด้านล่างนี้


 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สนามทดสอบกำลังใจ และสนามยิงปืน
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง (๑)
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง (๒)
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง (๓)

คำสั่ง ทบ.๑๔๐๔/๖๑ ลง ๒๖ ก.ย.๖๑ และ หนังสือประทับตรา

       คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษ และการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คำสั่ง ทบ.๑๓๗๖/๖๑ ลง ๒๐ ก.ย.๖๑ และ หนังสือประทับตรา

  คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปี ทางทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
         ยศ.ทบ. ขอให้หน่วยสำรวจ สถานภาพ การใช้งานเครื่องช่วยฝึก (เครื่องให้เสียงเทียม) จำนวน ๒๓ รายการ และรายงานให้ ยศ.ทบ. ทราบ ภายใน ส.ค.๖๐ นั้น <ดาวน์โหลดวิทยุ สกฝ.ทบ. ที่ กห ๐๔๖๑.๘/๑๑๖ ลง ๑๘ ก.ค.๖๐>

   แบบฝึกการใช้กระบี่ สำหรับนายทหาร <<<คลิ๊กดาวน์โหลดได้ที่นี่>>>

            ยศ.ทบ. ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ คชฝ.ถาวร ๔ รายการ ให้กับ พล.ร., และ พล.ม. เพื่อสำรวจความพึงพอใจจากหน่วยใช้ในด้านประประสิทธิภาพและความเหมาะสมของเครื่องช่วยฝึก หน่วยสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ เพิ่มเติมได้ ที่นี่ <<< คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด>>>

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานคู่มือการฝึกฯ ให้กับ ผบ.หน่วยระดับกองพล และเทียบเท่า รวมทั้งหน่วยรักษาพระองค์ จำนวน ๑๕๐ หน่วย ในโอกาสเข้าร่วมชมการแสดงทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๐ ณ สนาม ร.๑ รอ. ประกอบด้วย คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบบุคคลท่ามือเปล่า พ.ศ.๒๕๖๐, คู่มือการฝึก ว่าด้วย บุคคลท่าอาวุธ พ.ศ.๒๕๖๐, คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X 95) และอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4A1) พ.ศ.๒๕๖๐ และคู่มือการฝึกว่าด้วย แบบฝึกท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงัยเฉลิมพล พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การนำคู่มือพระราชทานดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว เหมาะสม มีความถูกต้องตามหมาย พระราชพิธี ราชประเพณี และพระราชนิยม จึงให้หน่วย ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล (PDF) นำไปใช้ปฏิบัติกับหน่วยฝึกทหารใหม่ ตั้งแต่ผลัดที่ ๒/๖๐ เป็นต้นไป ท่าการฝึกในหลักสูตรทหารใหม่ ๑๐ สัปดาห์ ถ้ามีระบุไว้ในคู่มือการฝึกฯ พระราชทาน ให้ปฏิบัติตามท่าการฝึกในคู่มือการฝึกฯ พระราชทานนั้น

คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบบุคคลท่ามือเปล่า พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือการฝึก ว่าด้วย บุคคลท่าอาวุธ พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X 95) และอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม ๔ เอ ๑ (M4A1) พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือการฝึกว่าด้วย แบบฝึกท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงัยเฉลิมพล พ.ศ.๒๕๖๐

<คลิ๊กที่ชื่อคู่มือเพื่อดาวน์โหลด>


ดาวน์โหลดระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเครื่องช่วยฝึก พ.ศ.๒๕๔๙

  คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปี ทางทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


คำสั่ง ทบ.1258/60 ลง 18 ก.ย.60 และ น.ประทับตรา

       คำสั่ง สป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษ และการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
คำสั่ง ทบ.1226/60 ลง 18 ก.ย.60 และ น.ประทับตรา
น้ำมันอุปกรณ์ ฝึกตามวงรอบ (อนุผนวก 1,2,3,4,5)
สป.3 ฝึกตามวงรอบ (ผนวก ก,ข.ค,ง,จ.)
สป.3 ฝึกพิเศษ และฝึกงานในหน้าที่

      การแจกจ่าย คู่มือสำหรับงานการฝึกทหารใหม่ (พิมพ์เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐) ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึกละ ๑ ชุด (๑๓ รายการ) ตามวิทยุ ยศ.ทบ.ที่ กห ๐๔๖๑/๓๘๗ ลง ๒๔ ส.ค.๖๐ ให้หน่วยระดับกองพล จัดทำใบเบิก (ทบ.๔๐๐ - ๐๐๖) เบิกรับตามจำนวนหน่วยฝึกในความรับผิดชอบ ได้ที่คลัง คชฝ.ยศ.ทบ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    การแจกจ่ายคู่มือตำรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ยศ.ทบ. แจกจ่ายตำราคู่มือประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ รายการ ให้กับหน่วยต่างๆ รายละเอียดตามวิทยุ ที่ กห ๐๔๖๑/๓๘๕ ลง ๒๓ ส.ค.๖๐
ตรวจสอบรายการแจกจ่ายตำราประจำปี ๖๐ >>>คลิ๊ก<<<

      กสฝ.สกฝ.ยศ.ทบ. มีวิทยุราชการ ถึงหน่วย พล.ร. และ พล.ม. เพื่อสำรวจสถานภาพ คชฝ. (เครื่องให้เสียงเทียม) หน่วยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชีสสำรวจถานภาพและการใช้งาน คชฝ. (เครื่องให้เสียงเทียม) ได้ที่นี่.... <คลิ๊ก>

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ปก รส-21 การฝึกกายบริหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf รส-21 การฝึกกายบริหาร พ.ศ.๒๔๙๗

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ตำราคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ.๒๕๕๘
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ปกตำราคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ.๒๕๕๘


พันเอก วัชระ  ถนัดรบ
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการฝึก
สำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก


พันเอก ประจง เกียรติรัศมี
รองผู้อำนวยการกองสนับสนุนการฝึก
สำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก
 


พ.อ.สรวิศ  คงเขียว
หัวหน้าแผนกเครื่องช่วยฝึก
สำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก


พันเอก อภิชาติ  เอี่ยมปา
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการฝึก
สำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก

เว็บลิงค์ ส่วนราชการอื่นๆ

หมวดย่อย
   สำนักนายกรัฐมนตรี
   กระทรวงกลาโหม
   กระทรวงการคลัง
   กระทรวงการต่างประเทศ
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   กระทรวงคมนาคม
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   กระทรวงพลังงาน
   กระทรวงพาณิชย์
   กระทรวงมหาดไทย
   กระทรวงยุติธรรม
   กระทรวงแรงงาน
   กระทรวงวัฒนธรรม
   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   กระทรวงสาธารณสุข
   กระทรวงศึกษาธิการ
   กระทรวงอุตสาหกรรม
   ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
   หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY READYWEB 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของ ทบ.
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) และ (แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ
ฝ่ายการสืบสวนสอบสวนจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
  ลิงค์ อื่นๆ
สายทหารดอทคอม
www.taharn.net/
www.tortaharn.net/
www.geozigzag.com/   
www.signalenglish.co.cc
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์บางกอกโพส
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ดูทีวีออนไลท์
เนชั่นแชนเนล
อ.ส.ม.ท. อ.ส.ม.ท.
หนังสือพิมพ์มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
แนวหน้า
โพสท์ทูเดย์ 
สยามธุรกิจ 
สยามกีฬา
S! News 
สยามรัฐ
BangkokPost 
The Nation 
ThaiTownUSA
ABC News
AP BBC 
CBS Sports
Time Reuters 
Line
CNN
New York Time
USA Today
Washington Post
ส่วนบัญชาการ
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.)
ฝ่ายเสนาธิการ
กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)
กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.)
กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.)
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.)
กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.)
ฝ่ายกิจการพิเศษ
กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.)
กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.)
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร (ศทท.)
กรมจเรทหารบก (จบ.)
กรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)
กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)
หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (นสร.)
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)
ฝ่ายยุทธบริการ
กรมการทหารช่าง (กช.)
กรมการทหารสื่อสาร (สส.)
กรมสรรพวุธทหารบก (สพ.ทบ.)
กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)
กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)
ส่วนการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศูนย์การบินทหารบก
ศูนย์การกำลังสำรอง
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศูนย์สงครามพิเศษ
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์การทหารราบ
กองพันนักเรียนที่ 2 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์
โรงเรียนนายสิบทหารบก
โรงเรียนทหารช่าง
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
กองทัพภาคที่ 1
กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๑ (ทน.๑)
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ)
กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9)
กองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11)
กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1)
กองพันพัฒนาที่ 1 (พันพัฒนา 1)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)
มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11)
มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12)
มณฑลทหารบกที่ 13 (มทบ.13)
มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14)
มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15)
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ (จทบ.ก.ท.)
จังหวัดทหารบกราชบุรี (จทบ.ร.บ.)
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.)
จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (จทบ.ป.จ.)
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา (จทบ.ฉ.ช.)
จังหวัดทหารบกสระแก้ว (จทบ.ส.ก.)
จังหวัดทหารบกลพบุรี (จทบ.ล.บ.)
จังหวัดทหารบกสระบุรี (จทบ.ส.บ.)
จังหวัดทหารบกชลบุรี (จทบ.ช.บ.)
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ฯ
กรมทหารช่างที่ 11
กรมทหารช่างที่ 21
กองพันซ่อมบำรุงที่ 21
กองพันทหารสารวัตรที่ 11
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)
กองพันทหารราบที่ 1 ศูนย์การทหารราบ
กองพันทหารราบที่ 2   กรมทหารราบที่ 9 (ร.9 พัน.2)
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 พัน.2 รอ.)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29 พัน.3)
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
กองพลทหารปืนใหญ่
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9
กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ 2
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารสื่อสารที่ 2 (ส.พัน.2)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
กองพลทหารราบที่ 16 (พล.ร.16)
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
กองวิทยาการ กรมการสัตว์ทหารบก
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ฯ
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.)
กองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ.1)
กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1
กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ.2)
กรมรบพิเศษที่ 3
กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 3
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.)
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.)
กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 72
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 711
กองพันทหารปื่นใหญ่ที่ 712
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
กองร้อยทหารม้า(ลาดตระเวน)ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ฯ
กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)
กรมพัฒนาที่ 1
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่19
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองกำลังบูรพา กอ.รมน.ภาค 1 สย.1
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
กองทัพภาคที่ 2
กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3)
กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6)
กองพลพัฒนาที่ 2 (พลพัฒนา 2)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2)
มณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21)
มณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22)
มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23)
มณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24)
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา (จทบ.น.ม.)  
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ (จทบ.ส.ร.)
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ (จทบ.บ.ร.)
จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี (จทบ.อ.บ.)
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (จทบ.ร.อ.)
จังหวัดทหารบกขอนแก่น (จทบ.ข.ก.)
จังหวัดทหารบกเลย (จทบ.ล.ย.)
จังหวัดทหารบกอุดรธานี (จทบ.อ.ด.)
จังหวัดทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.)
จังหวัดทหารบกสกลนคร (จทบ.ส.น.)
ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 2
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
กรมพัฒนาที่ 2
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.พัน.2)
กองพันเสนารักษ์ที่ 3
กองพันทหารสื่อสารที่ 3
กองพันทหารสื่อสารที่ 6
กองพันทหารสื่อสารที่ 22
กรมทหารม้าที่ 6
กองพันทหารม้าที่ 8
กองพันทหารม้าที่ 6
กองพันทหารม้าที่ 14
กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 8 (ป.พัน.8)
ร้อย.บ.พล.ร.6
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.2)
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 เอเอ็ม
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2
กองทัพน้อยที่ 2
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 (ร.6 พัน.3)
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6
กองพันพัฒนาที่ 2
กรมทหารช่างที่ 2
กองพันทหารช่างที่ 3
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ 
ในเขตกองทัพภาคที่ 2
 (สล.พมพ.ทภ.2)
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
กิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ สาขา กองทัพภาคที่ 2
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4)
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพภาคที่ 2
โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร
กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๒๓
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
 กองทัพภาคที่ 3
กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4)
กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7)
กองพลทหารม้าที่ 1 (พล.ม.1)
กองพลพัฒนาที่ 3 (พลพัฒนา 3)
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)
มณฑลทหารบกที่ 31(มทบ.31)
มณฑลทหารบกที่ 32 (มทบ.32)
มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33)
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ (จทบ.น.ว.)
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (จทบ.พ.ล.)
จังหวัดทหารบกตาก (จทบ.ต.ก.)
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.)
จังหวัดทหารบกลำปาง (จทบ.ล.ป.)
จังหวัดทหารบกพะเยา (จทบ.พ.ย.)
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (จทบ.อ.ต.)
จังหวัดทหารบกน่าน (จทบ.น.น.)
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ (จทบ.ช.ม.)
จังหวัดทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.)
กรมทหารราบที่ 17  (ร.17)
กรมรบพิเศษที่ 5
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 (ร.4 พัน.2) ค่ายจิรประวัติ จว.นครสวรรค์
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17
กองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กองร้อยบินกองพลทหารม้าที่ 1
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30
กรมทหารปื่นใหญ่ที่ 21
ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน กองทัพภาค 3
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 3 (ศปภอ.ทบ.3)
กองพันทหารช่างที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 8
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
กองกำลังนเรศวร
สถานีวิทยุฯ ทภ.3 น่าน
สัสดีจังหวัดน่าน
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17  (ร.17 พัน.4)
ฉก.ทหารพรานจู่โจม
นักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกตาก
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร.17)
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7
กรมทหารราบที่ 4
กรมทหารราบที่ 7  (ร.7)
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1)
ค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน.2
สัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จัวหวัดทหารบกตาก (นฝ.นศท.จทบ.ต.ก.)
กรมทหารช่างที่ 3
กองพันทหารช่างที่ 302   (ช.พัน.302)
กองพันทหารขนส่งที่ 23
กองพันทหารม้าที่ 10 (ม.พัน.10)
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ร.17 พัน.3)
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3
กองพันพัฒนาที่ 3
กองร้อยลาดตระเวนระยไกลที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 (ร้อย.ลว.ไกล 4)
กรมทหารพรานที่ 35
กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.5)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า  (ป.พัน.7)
กองทัพภาคที่ 4
กองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.5)
กองพลพัฒนาที่ 4
กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (บชร.4)
มณฑลทหารบกที่ 41 (มทบ.41)
มณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42)
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช (จทบ.น.ศ.)
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (จทบ.ส.ฎ)
จังหวัดทหารบกชุมพร (จทบ.ช.พ.)
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
จังหวัดทหารบกสงขลา (จทบ.ส.ข.)
จังหวัดทหารบกปัตตานี (จทบ.ป.น.)
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15
กองพันทหารม้าที่16 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4
กองกำลังทหารพราน กองทัพภาคที่ 4
กองกำลังเทพสตรี
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41
กรมทหารพรานที่ 45
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
กองพันทหารสื่อสารที่ 5 (ส.พัน 5)
กองพันทหารสื่อสารที่ 24 (ส.พัน.24)
กองกำลังเทพสตรี
กองพันซ่อมบำรุงที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
กองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่ 5 (กอง สพบ.พล.ร.5)
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

Free Site CounterF
กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก
41 ถนน เทอดดำริ แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กทม. 10300
วันที่สร้าง: วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2012 14:27:15